می توان در قاب خیس پنجره

چك چك آواز باران را شنید 

می توان دلتنگی یك ابر را

در بلور قطره ها بر شیشه دید 

می توان لبریز شد از قطره ها

مهربان و بی ریا و ساده بود 

می توان با واژه های تازه تر

مثل ابری شعر باران را سرود

می توان در زیر باران گام زد

لحظه های تازه ای آغاز كرد

پاك شد در چشمه های آسمان

زیر باران تا خدا پرواز كردتاريخ : یک شنبه 17 آذر 1392 | 19:16 | نویسنده : spring girl |